Профил на купувача2021-07-02T14:55:11+00:00

Българската академия на науките е публично правна организация и като такава е възложител на обществени поръчки по чл.7, т.3 от Закона за обществените поръчки – ЗОП (обн., ДВ бр. 13 от 2016 г., в сила от 15.04.2016 г.). В ЗОП е залегнало изискване за придаване на публичност на определени документи чрез достъпен в интернет “Профил на купувача”.

В този раздел на сайта ще намерите публично изискуемата информация за обществените поръчки възлагани от звеното “БАН – Администрация”. Информацията за другите самостоятелни звена в БАН, можете да намерите в интернет страниците на всяко от звената.

В този раздел ще намерите информация за обществените поръчки, проведени след 01.01.2018 г. За информация за обществените поръчки преди тази дата – вижте архива.

Вътрешни Правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки и за контрола на изпълнението на сключените договори в БАН – Администрация. Публикувани на 01.10.2014, в сила от 01.10.2014 г.

Обществени поръчки, открити през 2020 г.

Обява № ОП-2 от 30.03.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: “Аварийни строително-ремонтни работи в обекти на БАН на територията на гр. София и гр. Пловдив“.

Преписка идентиф. номер: ОП-2 / 2020.
Дата на създаване: 30.03.2020 г.

(още…)

By |понеделник, 30 март 2020 |Categories: Профил на купувача|Tags: |Коментарите са изключени за Обява № ОП-2 от 30.03.2020 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: “Аварийни строително-ремонтни работи в обекти на БАН на територията на гр. София и гр. Пловдив“.

Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква в) от ЗОП с предмет „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за обекти на Българска академия на науките в гр. София”.

Преписка идентиф. номер: ОП-Д-1 / 2020 г.
Дата на създаване: 16.03.2020 г. (дд/мм/гггг).

(още…)

By |понеделник, 16 март 2020 |Categories: Профил на купувача|Tags: |Коментарите са изключени за Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква в) от ЗОП с предмет „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за обекти на Българска академия на науките в гр. София”.

Процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на дограмата и текущ ремонт на покрива на недвижимата културна ценност – Административна сграда на БАН, гр. София, ул. “15 ноември” № 1“

Преписка идентиф. номер ОП-1 / 2020 г.
Дата на създаване: 10.02.2020 г. (дд/мм/гггг).

(още…)

By |понеделник, 10 февруари 2020 |Categories: Профил на купувача|Tags: |Коментарите са изключени за Процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на дограмата и текущ ремонт на покрива на недвижимата културна ценност – Административна сграда на БАН, гр. София, ул. “15 ноември” № 1“

Обществени поръчки, открити през 2019 г.

Покана 3 по чл. 191 ЗОП / 2019 г.

ПОКАНА изх. номер 63-00-262 от 25.07.2019 г. по чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: «Абонаментна поддръжка и обслужване на счетоводни програмни продукти „Опал” и „Еква” на „Ада-Софт” ООД” за отчитане и контрол на бюджетните средства и обобщаване на месечни, тримесечни и годишни счетоводни отчети“.

Преписка идентиф. номер: Покана 3 по чл. 191 ЗОП / 2019 г.

Дата на създаване: 25.07.2019 г.

(още…)

By |четвъртък, 25 юли 2019 |Categories: Профил на купувача|Tags: |Коментарите са изключени за Покана 3 по чл. 191 ЗОП / 2019 г.

Покана 2 по чл. 191 ЗОП / 2019 г.

ПОКАНА изх. номер 63-00-268 от 23.07.2019 г. по чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: «Следгаранционна поддръжка на програмен продукт „ОМЕКС®2000” на „ОмегаСофт” ООД и допълнителни модули към този продукт: модул „Директ” и модул „Администратор”», както и поддръжка на модул „Хонорари” и 8 допълнителни бази данни“.

Преписка идентиф. номер: Покана 2 по чл. 191 ЗОП / 2019 г.

Дата на създаване: 23.07.2019 г.

(още…)

By |вторник, 23 юли 2019 |Categories: Профил на купувача|Tags: |Коментарите са изключени за Покана 2 по чл. 191 ЗОП / 2019 г.

Покана 1 по чл. 191 ЗОП / 2019 г.

ПОКАНА изх. номер 63-00-269 от 23.07.2019 г. по чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: «Абонаментна поддръжка и обслужване на счетоводни софтуерни продукти – модул „АС 2012 Фактуриране” и модул „АС 2012 Дълготрайни активи” на „Алгос” ООД”.

Преписка идентиф. номер: Покана 1 по чл. 191 ЗОП / 2019 г.

Дата на създаване: 23.07.2019 г.

(още…)

By |вторник, 23 юли 2019 |Categories: Профил на купувача|Tags: |Коментарите са изключени за Покана 1 по чл. 191 ЗОП / 2019 г.

Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т. 1, бук.“б“ от ЗОП с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение № ОП-3 / 04.04.2019 г. на Възложителя

Преписка идентиф. номер: ОП-3 / 2019 г.

Дата на създаване: 08.04.2019 г.

(още…)

By |понеделник, 8 април 2019 |Categories: Профил на купувача|Tags: |Коментарите са изключени за Открита процедура по чл. 20, ал. 1, т. 1, бук.“б“ от ЗОП с предмет: „Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Българска академия на науките (БАН) и самостоятелните звена на БАН“, открита с Решение № ОП-3 / 04.04.2019 г. на Възложителя

Обществена поръчка за доставка – процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на три броя нови моторни превозни средства за нуждите на БАН“

Преписка идентиф. номер: ОП-2 / 2019 г.

Дата на създаване: 02.04.2019 г.

(още…)

By |вторник, 2 април 2019 |Categories: Профил на купувача|Tags: |Коментарите са изключени за Обществена поръчка за доставка – процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на три броя нови моторни превозни средства за нуждите на БАН“

Обществена поръчка за услуга – процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Охрана на Научен комплекс 1 на БАН на 4-ти км в гр. София, охрана на сградата на БАН на ул. «15 ноември» № 1 в гр. София и охрана с помощта на технически средства (Сигнално – охранителна дейност) на обекти на БАН на територията на Р България“

Преписка идентиф. номер: ОП-1 / 2019 г.

Дата на създаване: 14.01.2019 г.

(още…)

By |понеделник, 14 януари 2019 |Categories: Профил на купувача|Tags: |Коментарите са изключени за Обществена поръчка за услуга – процедура публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет: „Охрана на Научен комплекс 1 на БАН на 4-ти км в гр. София, охрана на сградата на БАН на ул. «15 ноември» № 1 в гр. София и охрана с помощта на технически средства (Сигнално – охранителна дейност) на обекти на БАН на територията на Р България“

Обществени поръчки, открити през 2018 г.

Обява № ЗОП 187-1 / 30.01.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 kV и 20 kV и кабели ниско напрежение в обекти на Българска академия на науките”

Преписка идентиф. номер: ЗОП 187 – 1

Дата на създаване: 30.01.2018 г.

(още…)

By |вторник, 30 януари 2018 |Categories: Профил на купувача|Tags: |Коментарите са изключени за Обява № ЗОП 187-1 / 30.01.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: „Извънгаранционно обслужване на трафопостове и кабели 10 kV и 20 kV и кабели ниско напрежение в обекти на Българска академия на науките”

Покана изх. номер 63-00-357 от 10.12.2019 г. за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП за определяне на прогнозната стойност на Подмяна на дограмата – част от обществена поръчка на БАН с предмет: „Текущ ремонт, консервация и реставрация на фасади и на художествени елементи с подмяна на дограмата и текущ ремонт на покрива на недвижимата културна ценност – Административна сграда на БАН, гр. София, ул. “15 Ноември” № 1“

Дата на създаване: 12.12.2019 г.

Покана изх. номер 63-00-357 от 10.12.2019 г. за участие в пазарни консултации по смисъла на чл. 44 от ЗОП
Публикувано на 12.12.2019 г. в 15:00 часа.

Приложение номер 1 към Покана изх. номер 63-00-357 от 10.12.2019 г. – КСС за попълване
Публикувано на 12.12.2019 г. в 15:00 часа.

Приложение номер 1 към Покана изх. номер 63-00-357 от 10.12.2019 г. – Спецификации дограма
Публикувано на 12.12.2019 г. в 15:00 часа.

Приложение номер 2 към Покана изх. номер 63-00-357 от 10.12.2019 г. – Спецификация входни врати
Публикувано на 12.12.2019 г. в 15:00 часа.

Приложение номер 3 към Покана изх. номер 63-00-357 от 10.12.2019 г. – Детайли дограма
Публикувано на 12.12.2019 г. в 15:00 часа.

Желаещите могат да извършват оглед на място в сградата на БАН до 18.12.2019 г. след предварителна заявка на телеф. 0882 63 45 54 – арх. Павлин Иванов.
Публикувано на 12.12.2019 г. в 15:00 часа.

Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП относно поканени фирми за пазарните консултации по Покана изх. номер 63-00-357 от 10.12.2019 г.
Публикувано на 17.12.2019 г. в 17:20 часа.

Go to Top