Институт по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев”

ИИнститутът по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев” (ИФХ) извършва фундаментални и приложни изследвания в областта на:

  • зародишообразуване и растеж на кристални и аморфни материали
  • обемни и повърхностни свойства в колоидни системи
  • синтез и охарактеризиране на високотехнологични, мултифункционални, микро- и нанокомпозитни материали, предназначени за индустрията, опазване на околната среда и подобряване на качеството на живот.
Научноизследователска и приложна дейност

В ИФХ е създадена световно признатата българска физикохимична школа в областта на зараждането и растежа на кристалите, изиграла съществена роля в изясняването на фундаменталните молекулярни механизми на образуването на нови фази. На тази основа възниква и българската школа по колоидна химия, широко известна с оригинален метод за измерване на повърхностни сили между течни фазови граници.

В ИФХ са развити уникални методи за получаване на кристални вещества, високоефективни катализатори и нови стъклокерамични материали и за модифициране на кристални повърхности на атомно ниво. Разработени са иновативни електрохимични технологии за получаване на функционални метални и сплавни покрития, внедрени в предприятия от България и Европа. Развита е методика за диагностика на белодробната зрялост при новородени, приложена в редица клиники в България, Европа и САЩ.

Основателят на звеното е академик Ростислав Атанасов Каишев, учен, получил известност и международно признание за развитието на основополагащи представи в теорията на кристалния растеж. Сред първото поколение учени от ИФХ са бъдещите академици А. Шелудко, Г. Близнаков, Е. Будевски и Й. Малиновски. Тук израстват и дават ярък принос и академиците И. Гуцов и Д. Ексерова, член-кореспондентите С. Стоилов и Д. Кашчиев и професорите Н. Пангаров, С. Рашков, Д. Ненов, Х. Нанев, И. Марков, С. Стоянов, Ал. Милчев, С. Армянов, Д. Стойчев, И. Кръстев, И. Аврамов и Ан. Милчев.

От 2005 г. ИФХ e Център по компетентност в областта на Наноявления и наноструктури в обемни и повърхностни фази. От 2010 г. ИФХ е координатор на Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (ИНФРАМАТ) от Националната пътна карта за изследователска инфраструктура, РМС 354 от 29.06.2017.

Образователна дейност

ИФХ притежава акредитация по докторантските програми Физикохимия и Електрохимия (вкл. химични източници на ток), като в периода 2013-2016 г. в института се обучават 30 докторанти.

В ИФХ са реализирани общо три мащабни договора за подкрепа на докторанти, постдокторанти и млади учени, два по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (2010-2015г) и един (текущ) по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2017-2018 г). Основна цел на проектите е повишаване на квалификацията на младите учени чрез комбиниране на теоретично и практическо познание в областта на физикохимията и електрохимията, изучаване на най-нови инструментални и изчислителни методи, запознаване с проблеми, свързани с интелектуална собственост, иновации, трансфер на технологии, маркетинг и др.

В подкрепа на подготовката на млади специалисти е дейността на  специализираните колоквиуми на ИФХ по “Фазообразуване и кристален растеж” и “Повърхности и колоиди”, „Електрокристализация, галванични покрития и корозионни процеси“. В ИФХ се провеждат практически занятия на студенти по електрохимия от ХТМУ, София, както и студентски практики по проект на МОН с менторски програми в областта на термичния анализ, получаване и свойства на „меки” наночастици за пренос и контролирано освобождаване на лекарства, защита от корозия и др.

Новини

Научна конференция ИНФРАМАТ 2022

четвъртък, 15 септември 2022 |Коментарите са изключени за Научна конференция ИНФРАМАТ 2022

Научна конференция ИНФРАМАТ 2022 под надслов Изследователска инфраструктура в услуга на науката, технологиите и културата се проведе от 12 до 14 септември в Пловдив. ИНФРАМАТ е разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на [...]

Трета научна конференция ИНФРАМАТ

понеделник, 22 август 2022 |Коментарите са изключени за Трета научна конференция ИНФРАМАТ

От 12-ти до 14-ти септември 2022 г., в хотел Империал, Пловдив ще се проведе трета поредна научна конференция ИНФРАМАТ 2022 под надслов Изследователска инфраструктура в услуга на науката, технологиите и културата. Конференцията има за цел [...]

Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“

понеделник, 4 юли 2022 |Коментарите са изключени за Открито заседание за защита на дисертационен труд за придобиване на научната степен „доктор“

Институтът по физикохимия при БАН и Научното жури за придобиване на научна степен “доктор” съобщават, че на 15.07.2022 г. от 11.00 ч. в залата на бл. 11, ет. 2, на  ул. „Акад. Г. Бончев“, София, ще се проведе открито заседание на Научното [...]

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ – ИФХ-БАН

петък, 10 декември 2021 |Коментарите са изключени за Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ – ИФХ-БАН

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“ – ИФХ-БАН Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници [...]

Конкурс за главен асистент в Института по физикохимия

понеделник, 6 декември 2021 |Коментарите са изключени за Конкурс за главен асистент в Института по физикохимия

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност „Главен асистент“ – 1 брой в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност „Физикохимия“ за нуждите на секция „Фазообразуване, [...]

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ за нуждите на секция „Повърхности и колоиди“ – ИФХ-БАН

петък, 1 октомври 2021 |Коментарите са изключени за Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ за нуждите на секция „Повърхности и колоиди“ – ИФХ-БАН

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност Физикохимия за нуждите на секция „Повърхности и колоиди“ – ИФХ-БАН публикуван в Държавен вестник, бр. 45 от 28.05.2021 г. Кандидат: [...]

Контакти

Проекти