Институт по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев”

ИИнститутът по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев” (ИФХ) извършва фундаментални и приложни изследвания в областта на:

  • зародишообразуване и растеж на кристални и аморфни материали
  • обемни и повърхностни свойства в колоидни системи
  • синтез и охарактеризиране на високотехнологични, мултифункционални, микро- и нанокомпозитни материали, предназначени за индустрията, опазване на околната среда и подобряване на качеството на живот.
Научноизследователска и приложна дейност

В ИФХ е създадена световно признатата българска физикохимична школа в областта на зараждането и растежа на кристалите, изиграла съществена роля в изясняването на фундаменталните молекулярни механизми на образуването на нови фази. На тази основа възниква и българската школа по колоидна химия, широко известна с оригинален метод за измерване на повърхностни сили между течни фазови граници.

В ИФХ са развити уникални методи за получаване на кристални вещества, високоефективни катализатори и нови стъклокерамични материали и за модифициране на кристални повърхности на атомно ниво. Разработени са иновативни електрохимични технологии за получаване на функционални метални и сплавни покрития, внедрени в предприятия от България и Европа. Развита е методика за диагностика на белодробната зрялост при новородени, приложена в редица клиники в България, Европа и САЩ.

Основателят на звеното е академик Ростислав Атанасов Каишев, учен, получил известност и международно признание за развитието на основополагащи представи в теорията на кристалния растеж. Сред първото поколение учени от ИФХ са бъдещите академици А. Шелудко, Г. Близнаков, Е. Будевски и Й. Малиновски. Тук израстват и дават ярък принос и академиците И. Гуцов и Д. Ексерова, член-кореспондентите С. Стоилов и Д. Кашчиев и професорите Н. Пангаров, С. Рашков, Д. Ненов, Х. Нанев, И. Марков, С. Стоянов, Ал. Милчев, С. Армянов, Д. Стойчев, И. Кръстев, И. Аврамов и Ан. Милчев.

От 2005 г. ИФХ e Център по компетентност в областта на Наноявления и наноструктури в обемни и повърхностни фази. От 2010 г. ИФХ е координатор на Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения, както и за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (ИНФРАМАТ) от Националната пътна карта за изследователска инфраструктура, РМС 354 от 29.06.2017.

Образователна дейност

ИФХ притежава акредитация по докторантските програми Физикохимия и Електрохимия (вкл. химични източници на ток), като в периода 2013-2016 г. в института се обучават 30 докторанти.

В ИФХ са реализирани общо три мащабни договора за подкрепа на докторанти, постдокторанти и млади учени, два по ОП „Развитие на човешките ресурси“ (2010-2015г) и един (текущ) по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (2017-2018 г). Основна цел на проектите е повишаване на квалификацията на младите учени чрез комбиниране на теоретично и практическо познание в областта на физикохимията и електрохимията, изучаване на най-нови инструментални и изчислителни методи, запознаване с проблеми, свързани с интелектуална собственост, иновации, трансфер на технологии, маркетинг и др.

В подкрепа на подготовката на млади специалисти е дейността на  специализираните колоквиуми на ИФХ по “Фазообразуване и кристален растеж” и “Повърхности и колоиди”, „Електрокристализация, галванични покрития и корозионни процеси“. В ИФХ се провеждат практически занятия на студенти по електрохимия от ХТМУ, София, както и студентски практики по проект на МОН с менторски програми в областта на термичния анализ, получаване и свойства на „меки” наночастици за пренос и контролирано освобождаване на лекарства, защита от корозия и др.

Новини

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ за нуждите на секция „Повърхности и колоиди“ – ИФХ-БАН

петък, 1 октомври 2021 |Коментарите са изключени за Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ за нуждите на секция „Повърхности и колоиди“ – ИФХ-БАН

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност Физикохимия за нуждите на секция „Повърхности и колоиди“ – ИФХ-БАН публикуван в Държавен вестник, бр. 45 от 28.05.2021 г. Кандидат: [...]

Институтът по физикохимия при БАН обявява конкурс за доцент

вторник, 27 юли 2021 |Коментарите са изключени за Институтът по физикохимия при БАН обявява конкурс за доцент

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност „Доцент“ – 1 брой в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)“ за [...]

Конкурс за доцент в Института по физикохимия

понеделник, 31 май 2021 |Коментарите са изключени за Конкурс за доцент в Института по физикохимия

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност „Доцент“ – 1 брой в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност „Физикохимия“ за нуждите на секция „Повърхности и [...]

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в ИФХ-БАН

сряда, 23 септември 2020 |Коментарите са изключени за Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ в ИФХ-БАН

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност Физикохимия за нуждите на Лабораторията за рентгенови дифракционни методи и компютърна томография – ИФХ-БАН публикуван в Държавен вестник, бр. 20 [...]

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ за нуждите на лаборатория „Електронна микроскопия и микроанализ“ – ИФХ-БАН

вторник, 15 септември 2020 |Коментарите са изключени за Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ за нуждите на лаборатория „Електронна микроскопия и микроанализ“ – ИФХ-БАН

Конкурс за заемане на академичната длъжност „професор“ по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност Физикохимия за нуждите на Лаборатория „Електронна микроскопия и микроанализ“ – ИФХ-БАН публикуван в Държавен вестник, бр. 20 от 10.03.2020 г. [...]

Институтът по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“ при БАН обявява конкурси за „главен асистент“

вторник, 23 юни 2020 |Коментарите са изключени за Институтът по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев“ при БАН обявява конкурси за „главен асистент“

Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурси за академична длъжност „Главен асистент“ – 2 броя в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност „Електрохимия (вкл. химични източници на ток)“ [...]

Контакти

Проекти