Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност „Доцент“ в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност „Физикохимия“ за нуждите на секция „Повърхности и колоиди“  – 1 брой със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, брой № 51 от 13.06.2023 год. и на сайта на ИФХ-БАН.

Справки и документи – 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581