Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“

Мисия на Институтa по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. А. Балевски“ е да допринася за напредъка на научно-изследователската дейност и образованието в страната чрез провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания и обучение в областта на:

 • металознанието,
 • термичната обработка,
 • леенето,
 • кристализацията,
 • структурата и свойствата на метали и сплави,
 • композитни и наноматериали,
 • моделирането на пластичност,
 • разрушаването на материалите,
 • функциалността и надеждността на конструкции,
 • корабната хидродинамика,
 • аеродинамиката,
 • водния транспорт,
 • океанското и брегово инженерство,
 • морските и речни катастрофи и кризи,
 • националната сигурност и
 • отбраната на страната.

Най-значителните научно-технически постижения, които са резултати от работата на звеното, са свързани със създаването на:

 • технологии  и машините за леене с противоналягане;
 • нови материали, съоръжения, апаратури и технологии за получаване на метални материали с аморфна и микрокристална структура;
 • високоазотни стомани;
 • нови свръхпластични метални материали и изделия от тях;
 • нови свръхлеки високопорести метални материали;
 • съвременни технологии за изпитване на материалите и за релаксация на остатъчните напрежения при заваръчни процеси;
 • екологосъобразни технологии в леярството, металургията и термичното обработване;
 • компютъризирани системи и програми за моделиране, симулиране и контрол на технологичните процеси; нови материали със специални свойства за отбранителната индустрия;
 • определяне на сигурността, технологичната обезпеченост и остатъчния ресурс на високоотговорни и високорискови конструкции, системи и съоръжения, в това число и в атомната енергетика и обекти с национално значение.

За основатели на Института се считат видните български учени, създатели на метода за леене с противоналягане – академик Ангел Балевски и член-кореспондент Иван Димов.

Образователна дейност

Докторантски програми 

Обучават се редовни, задочни и свободни докторанти по следните научни специалности:

 • 02.19.07 – Защита на населението и народното стопанство в критични ситуации (технологии и средства за сигурност и защита на критична инфраструктура при кризи)
 • 02.01.02 – Материалознание и технология на машиностроителните материали
 • 02.01.08 – Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура
 • 02.01.17 – Технологии, машини и системи за обработка чрез пластично деформиранe
 • 02.01.18 –Технологии, машини и системи за леярното производство
 • 02.09.01 – Металознание и термична обработка на металите
 • 02.01.19 – Технология, машини и системи за заваръчно производство
 • 01.02.05 – Механика на флуидите
 • 02.03.01– Теория на кораба
 • 02.15.17 – Речно и морско строителство

Други образователни инициативи

Международен специалист по заваряване – съгл. IWS Guideline – Doc.IAB-252-07

Международен практик по заваряване – съгл. IWP Guideline – Doc.IAB-252-07

Международен инспектор по заваряване – съгл. IWІ Guideline – Doc.IAB-041-06

Новини

Авангардни методи за конвертиране на възобновяема морска енергия разработват учени от БАН

четвъртък, 22 юли 2021 |Коментарите са изключени за Авангардни методи за конвертиране на възобновяема морска енергия разработват учени от БАН

Три уникални технологии за преобразуване на природна енергия разработват учените от  Центъра по хидро- и аеродинамика към Института по металознание, съоръжения и технологии на БАН. Разработките са резултат от изследвания, насочени към ефективно използване на [...]

БАН  с отличие от АЕЦ „Козлодуй”

понеделник, 9 септември 2019 |Коментарите са изключени за БАН  с отличие от АЕЦ „Козлодуй”

На 4-ти септември 2019 г. АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД тържествено отбеляза 45 години от пускането в експлоатация на първи блок. На тържественото събрание в Дома на енергетика в Козлодуй изпълнителният директор на централата Наско Михов подчерта [...]

Институтът  по  металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” – БАН обявява конкурс за главен асистент

сряда, 25 юли 2018 |Коментарите са изключени за Институтът  по  металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” – БАН обявява конкурс за главен асистент

Институтът  по  металознание, съоръжения и технологии с център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” - БАН – София,  обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент  в научна област 5. Технически науки, професионално [...]

Заседание на Научното жури за присъждане на академична длъжност „професор”  на кандидата доц. д-р Явор Борисов Лукарски

понеделник, 21 май 2018 |Коментарите са изключени за Заседание на Научното жури за присъждане на академична длъжност „професор”  на кандидата доц. д-р Явор Борисов Лукарски

Институтът по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро-и аеродинамика  „Акад. Ангел Балевски” - БАН и научното жури съобщават, че на 1 юни 2018 г.  от 11.00 часа в Залата на Научния съвет на [...]

Учени изследваха свойствата на метала по корпусите на реакторите на АЕЦ „Козлодуй“

понеделник, 26 март 2018 |Коментарите са изключени за Учени изследваха свойствата на метала по корпусите на реакторите на АЕЦ „Козлодуй“

Приключи успешното изпълнение на проект „Разчетен анализ на ресурса на корпусите на реакторите на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй“ по резултатите от изпитване и изследване на образци-свидетели. Определяне на активностите и неутронния флуенс [...]

Конкурс за доцент и главен асистент в Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” – БАН

четвъртък, 22 март 2018 |Коментарите са изключени за Конкурс за доцент и главен асистент в Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” – БАН

Институтът  по  металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро- и аеродинамика „Акад. Ангел Балевски” – БАН  обявява конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в научна област 5. Технически науки, професионално направление 5.6 Материали [...]

Контакти

Проекти

Издания

Международни отношения