Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“

Мисията на Института по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“ (ИОМТ) е свързана с провеждането на:

 • фундаментални изследвания върху взаимодействията на светлина и други лъчения с кондензираната материя
 • разработване на високотехнологични материали, методи и технологии за оптични приложения и гъвкава прозрачна електроника
 • създаване на нови материали за регистриращи системи с приложение в екологията и здравеопазването
 • обучение на висококвалифицирани кадри в тези области
 • провеждане на интердисциплинарни изследвания и съвместни разработки със специалисти от други изследователски звена
 • реализация на научния продукт чрез иновационна дейност и трансфер на знания към индустрията.
Научно-изследователска дейност:

Научно-изследователската дейност се развива в две основни тематични направления, „Високотехнологични оптични материали за приложение във фотониката, сензорната техника и органичната оптоелектроника” и „Мониторинг на процеси и визуализиране на обекти с холографски методи за запис и обработка на информацията“.

За периода от създаването на ИОМТ през 2010 г. досега са постигнати значими фундаментални и научно-приложни резултати, отразени в над 450 публикации, над 300 от които в списания с импакт- фактор или импакт-ранг, както и 35 монографии/глави от книги. Отбелязани са над 2000 цитата.

Едно от най-големите постижения на колектива е успешното изпълнение на проекта „Развитие на приложните изследвания в ИОМТ чрез разработване на високотехнологични оптични материали за съвременни приложения“, на стойност 4.6 млн. лв., по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”. Закупената по проекта модерна апаратура, както и изградените нови специализирани лаборатории за нейното функциониране създадоха условия не само за провеждането на научни и научно-приложни изследвания на съвременно европейско ниво, но така също и за повишаване качеството на обучение на докторанти, млади учени и специалисти.

Като най-виден учен, работил в Института, безспорно се откроява  акад. Йордан Малиновски (1923-1996) – основател и дългогодишен директор на ЦЛАФОП; Председател на БАН; носител на множество престижни национални и международни награди; член на Дружеството за фотографска наука и техника на САЩ; почетен член на Кралското фотографско дружество на Великобритания; член-кореспондент на Германското фотографско дружество; член на Европейската Академия за наука, изкуство и литература; “Доктор хонорис кауза” на Университета  в гр. Монс – Белгия.

Учени от ИОМТ членуват в престижни международни научни дружества – Optical Society of America (OSA), International Society for Optics and Photonics (SPIE), European Physical Society (EPS).

ИОМТ разполага с разработена технология за производство на линейни и кръгови решетки за позиционни датчици, готова за внедряване в малки и средни предприятия.

В ИОМТ се създават триизмерни холографски изображения на музейни експонати, археологични и други обекти с цел опазване и популяризиране на културното и историческо наследство на България.

В сградата на Института е експонирана постоянна холографска изложба, отворена за външни посетители. Организират се холографски изложби в страната и чужбина, с което се разширява достъпът до културни продукти за все повече граждани.

Образователна дейност:

Докторантски програми:

През 2014 г. ИОМТ получи акредитация от НАОА за обучаване в докторантура и по трите специалности, за които кандидатства, а именно:

 • Професионално направление 4.1. Химически науки, „Физикохимия“
 • Професионално направление 4.2. Физически науки, „Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя“
 • Професионално направление 4.2. Физически науки, „Физика на вълновите процеси“

Други образователни инициативи: 

 • ИОМТ участва в проекта „Студентски практики“, BG051PO001-3.3.07-0002, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 • ИОМТ провежда учебна и производствена практика на ученици от средните общообразователни училища (Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов“ и Професионалната гимназия по механоелектротехника „ Н. Й. Вапцаров“).

Новини

Институтът по оптически материали и технологии – БАН обявява Post Doc позиция към Европейски проект по програмата Хоризонт 2020

вторник, 27 август 2019 |Коментарите са изключени за Институтът по оптически материали и технологии – БАН обявява Post Doc позиция към Европейски проект по програмата Хоризонт 2020

ИОМТ – БАН обявява Post Doc позиция към Европейски проект по програмата Хоризонт 2020 FET Proactive TOCHA 824140 ”Dissipationless topological channels for information transfer and quantum metrology” https://tocha-project.eu/ Срок за подаване на документите: 22.09.2019 Начало: [...]

Магията на светлината завладя посетителите на Института по оптически материали и технологии

понеделник, 10 юни 2019 |Коментарите са изключени за Магията на светлината завладя посетителите на Института по оптически материали и технологии

Институтът по оптически материали и технологии на БАН отвори своите лаборатории на 8 юни и представи експонатите на холографската си изложба пред широката публика. В Деня на отворените врати експертите в ИОМТ споделиха знания и [...]

Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети Института по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“ на БАН

петък, 8 декември 2017 |Коментарите са изключени за Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев посети Института по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“ на БАН

Нови лаборатории, уникална апаратура и най-съществените си научни и научно-приложни изследвания представиха днес учените от БАН (ИОМТ) по време на посещението на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Учените показаха светоизлъчващи органични диоди (OLEDs) [...]

Д-р Изабела Генова и д-р Наталия Берберова-Бухова от БАН с награди за проекти с глобално значение

петък, 10 ноември 2017 |Коментарите са изключени за Д-р Изабела Генова и д-р Наталия Берберова-Бухова от БАН с награди за проекти с глобално значение

Д-р Изабела Генова от Института по органична химия с Център по фитохимия и д-р Наталия Берберова-Бухова от Института по оптически материали спечелиха националната стипендия „За жените в науката“. Престижното отличие се присъжда за научни проекти [...]

Международна школа по фундаментална и електронна кристалография ще се проведе през октомври в София

петък, 28 юли 2017 |Коментарите са изключени за Международна школа по фундаментална и електронна кристалография ще се проведе през октомври в София

Инициативата е с фокус върху съвременните методи за изследване на наноматериалите В периода 8 – 13 октомври 2017 г. в “Дом на учения” - БАН, София ще се проведе Международна школа по фундаментална и електронна [...]

Контакти

Проекти