Институт по инженерна химия

Институтът по инженерна химия (ИИХ) е постоянно научно звено по инженерна химия към БАН и основен национален център за научни изследвания в областта на инженерната химия и биоинженерството.

Научноизследователска и приложна дейност

В ИИХ се осъществяват както фундаментални, така и научно-приложни изследвания в приоритетни научни области – нови технологии, икономия на енергия, нови енергийни източници, опазване на околната среда.

Работи се в следните основни направления:

  • хидродинамика, топло и масопреносни процеси в многофазни системи;
  • разработване на методи за оптимално използване и съхранение на енергията;
  • инженерно-химични проблеми на каталитичните процеси;
  • приложни аспекти на биохимичните процеси;
  • енергийна ефективност;
  • екология и опазване на околната среда.

Целта е разработването на нови промишлени процеси, апарати и технологии, както и създаване на методи на инженерно-химичната системотехника за оптималното проектиране, управление и реновация на химико-технологичните системи.

Разработени и внедрени в промишлеността ca повече от 20 нови процеси, апарати и системи с приложение в опазването на околната среда и икономията на енергия: контактни економайзери за утилизация на топлина от димните газове на ТЕЦ; технологии и апарати за извличане на токсични замърсители от отпадни газове; нова концепция за хетерогенни каталитични реактори; екстракционни технологии за отстраняване на ценни, но токсични вещества от отпадни води и по-нататъшното им оползотворяване.

Учените от ИИХ имат международно признати приноси в развитието на течните мембрани като метод за едновременно извличане и концентриране на ценни и токсични вещества от отпадни и природни води. Постиженията в областта на биотехнологията се отнасят до изследване кинетиката на различни ферментационни и ензимни процеси, които намират приложение при извличане на ценни компоненти от неконвенционални суровини, биологичното пречистване на води и във фармацевтичната индустрия. Създадени са нови методи за оптимално интегриране на енергията при периодични химични и биохимични процеси, както и за моделиране на многокомпонентното равновесие в системи течност-пари.

Изследователски групи от ИИХ участват в проекти по програмите COST, COPERNICUS, TEMPUS, 7-та Рамкова програма на Европейския съюз и Хоризонт 2020. Периодично се организират и специализирани международни научни срещи и семинари, в които участват партньори от чуждестранни институти за обсъждане на съвместни разработки. В сътрудничество с учени от други европейски страни се разработват информационни мрежи и образователни програми.

Новини

Конкурс за доцент в Института по инженерна химия

петък, 28 юли 2023 |Коментарите са изключени за Конкурс за доцент в Института по инженерна химия

Институтът по инженерна химия при БАН – София обявява конкурс за: доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) за нуждите на лаборатория „Преносни процеси в многофазни среди“ [...]

Конкурс за двама асистенти в Института по инженерна химия

петък, 25 ноември 2022 |Коментарите са изключени за Конкурс за двама асистенти в Института по инженерна химия

Институтът по инженерна химия при БАН – София обявява конкурс за двама асистенти по професионално направление 4.2. Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) за нуждите на лаборатория „Преносни процеси в многофазни [...]

Конкурс за главен асистент в Института по инженерна химия

понеделник, 12 септември 2022 |Коментарите са изключени за Конкурс за главен асистент в Института по инженерна химия

Институтът по инженерна химия при БАН – София обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) за нуждите на лаборатория „Преносни процеси в многофазни [...]

Конкурс за професор в Института по инженерна химия

понеделник, 12 септември 2022 |Коментарите са изключени за Конкурс за професор в Института по инженерна химия

Институтът по инженерна химия при БАН – София обявява конкурс за професор по професионално направление 4.2. Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) за нуждите на лаборатория „Преносни процеси в многофазни среди“ [...]

Открито заседание на научно жури в Института по инженерна химия

вторник, 3 май 2022 |Коментарите са изключени за Открито заседание на научно жури в Института по инженерна химия

На 20 май 2022г. от 14:00 часа, в заседателната зала на Института по инженерна химия при Българска академия на науките (ИИХ-БАН), ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертационен труд на [...]

Награда за учени от Института по инженерна химия – БАН

вторник, 21 май 2019 |Коментарите са изключени за Награда за учени от Института по инженерна химия – БАН

Проф.Венко Бешков получи голямата награда за най-добър иновативен проект в конкурса на БТПП Церемония по награждаването на победителите в два конкурса - за най-успешна иновативна фирма и най-добър иновативен проект за 2018 г. на Съвета [...]

Контакти

Проекти

Издания