Институтът по инженерна химия при БАН – София обявява конкурс за главен асистент по професионално направление 4.2. Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) за нуждите на лаборатория „Биохимично инженерство“ – един. Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи за участие в конкурса се приемат в Института по инженерна химия – БАН, на адрес: София, п.к. 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103, стая № 202, тел. +359877125636, Човешки ресурси, или на e-mail: office@iche.bas.bg, office_iche@bas.bg.

Конкурсът е публикуван в ДВ брой 48, от 7.6.2024 г.

https://dv.parliament.bg/DVWeb/fileUploadShowing.jsp?idFileAtt=657963&allowCache=true&openDirectly=false