Институтът по инженерна химия при БАН – София обявява конкурс за: доцент по професионално направление 4.2. Химически науки (Процеси и апарати в химичната и биохимичната технология) за нуждите на лаборатория „Преносни процеси в многофазни среди“ – един.

Конкурсът e със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник“. Документи за участие се приемат в Института по инженерна химия – БАН, на адрес: София, п.к. 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 103, стая № 202, тел. +359877125636, Човешки ресурси или на e-mail: office@iche.bas.bg, office_iche@bas.bg.

Обява за конкурсът е публикувана в ДВ брой 65, от 27.07.2023 г.

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=197660