Конкурс за „професор“ в ИМИ-БАН

Институтът по математика и информатика при БАН - София обявява конкурс за „професор“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5 Математика; научна специалност „Математически анализ“ (Приложения на дробното смятане) – един; за нуждите на ИМИ-БАН със срок два месеца от обявата в „Държавен вестник” бр.43/17.05.2024г. Документите - в отдел „Човешки ресурси“ на ИМИ, София 1113,  ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 02/979-38-46.    

2024-05-20T12:33:04+03:00понеделник, 20 май 2024 |Категории: Обяви по ЗРАСРБ|Етикети: |

Защита на дисертационен труд в ИМИ

  Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор” съобщават, че   на 31 май 2024 г. от 11:00 ч. в зала 256 на ИМИ-БАН и в Zoom ще се проведе открито заседание на Научното жури по защита на дисертационен труд на тема:    „Развитие на дигитална компетентност в образованието по математика“ на   Младен Георгиев Вълков   в област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по…; докторска програма: „Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии“   Научен ръководител: Проф.д-р Тони Кондева Чехларова   Председател на Научното жури: проф. д-р Борислав Йорданов Лазаров   Членове на Научното жури: акад. Петър Стоянов Кендеров проф. дмн Емил Миланов Колев [...]

Открито заседание на научно жури в ИМИ

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на научна степен “доктор на науките” съобщават, че   на 28 май 2024 г. от 12:30 ч в хибридна форма (в зала 256 на ИМИ-БАН и в Zoom) ще се проведе открито заседание на Научното жури по защита на дисертационен труд на тема: „Екстремални задачи в Евклидовата комбинаторна геометрия“   на  доц. д-р Данила Черкашин   в област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика професионално направление: 4.5. Математика   Председател на Научното жури: проф. дмн Иван Николов Ланджев (ИМИ-БАН)   Членове на Научното жури: чл.-кор. проф. дмн Младен Светославов Савов (ИМИ-БАН) проф. дмн Емил Миланов Колев (ИМИ-БАН) проф. дн Дюла Катона/Gyula Кatona (Институт по математика към УАН) проф. дн Евгений [...]

Конкурс за главен асистент в ИМИ

Институтът по математика и информатика при БАН в гр. София  обявява конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки; научна специалност „Информатика“ (Моделиране на пространства от данни в цифрови екосистеми) – един; за нуждите на ИМИ-БАН, със срок два месеца от обявата в „Държавен вестник”, бр.23/19.03.2024г. Документи се приемат в отдел „Човешки ресурси“ на ИМИ-БАН, София, ул.„Акад. Г.Бончев“, бл.8, тел.02/979-3846.

Конкурс за доцент в Института по математика и информатика

Институтът по математика и информатика при БАН - София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5 Математика; научна специалност „Теория на вероятностите и математическа статистика“ – един; за нуждите на ИМИ-БАН със срок два месеца от обявата в „Държавен вестник“ бр.8/26.01.2024 г. Документите - в отдел „Човешки ресурси“ на ИМИ, София 1113,  ул. Акад. Г.Бончев, бл. 8, тел. 02/979-38-46.

Конкурс за главен асистент в ИМИ

Институт по математика и информатика при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика; професионално направление 4.5. Математика, научна специалност „Алгебрична геометрия“ (Теория на особеностите) – един; за нуждите на ИМИ-БАН, със срок два месеца от обявата на конкурса в Държавен вестник, публикувана в бр.104/15.12.2023 г. Документите – в отдел „Човешки ресурси“ на Института, София ул. Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 02/979-28-48.

Go to Top