Етика в невротехнологиите: ЮНЕСКО одобри състава на международна експертна група, която да подготви нов световен стандарт

Генералният директор на ЮНЕСКО Одри Азуле предложи разработването на първия инструмент със стандарти, който да осигури защитата на човешките права и фундаменталните свободи във връзка с невротехнологиите. 194-те държави-членки на ЮНЕСКО одобриха стартирането на тази инициатива на 42-рата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО през ноември 2023 г. В изпълнение на това решение беше създадена мултидисциплинарна група от 24 експерти на високо ниво, представляващи различни географски региони, наречена ад хок експертна група, която да подготви първи проект на Препоръка за етика в невротехнологиите. Първата среща на групата беше в централата на ЮНЕСКО в Париж от 22 до 26 април 2024  г. От май до юли ще се проведат консултации на световно, регионално и национално равнище, след което групата ще се събере на втора среща от [...]

Бъдещето на Европа зависи от силна, отворена и свободна наука и образование

Обръщение на председателите на националните академии на науките на държавите членки на Европейския съюз към кандидатите за избори за Европейски парламент през 2024 г. Гарантиране на водещата позиция на Европейския съюз в световен мащаб в областта на науката и иновациите Европейската наука е в челните редици на световните изследвания и иновации. Учените в целия Европейски съюз се занимават с научни изследвания и развойна дейност по фундаментални, практически и обществени проблеми. Науката и иновациите са от съществено значение за свободата и устойчивостта на Европейския съюз, за неговата конкурентоспособност в световен мащаб, за неговия просперитет и благосъстояние. Това не трябва да се приема за даденост. От съществено значение е да се запази отвореният и международен характер на научното сътрудничество, да се инвестира в целия диапазон на науката [...]

Ръководство за създателите на политики: Оценяване на бързо развиващите се технологии включително изкуствен интелект, големи езикови модели и други

В този документ Международният Научен съвет (ISC) проучва рамка за информиране на политиците относно многобройните глобални и национални дискусии свързани с изкуствения интелект, които се провеждат. Ръководството на ISC предлага цялостна рамка, предназначена да преодолее разликата между принципите на високо равнище и практическата, приложима политика. То отговаря на неотложната нужда от общо разбиране както на възможностите, така и на рисковете, свързани с нововъзникващите технологии. Това е основен документ за работещите в сферата на политиката в нашата бързо променяща се цифрова ера. Рамката изследва потенциала на ИИ и неговите производни чрез всеобхватна перспектива, включваща благосъстоянието на човека и обществото, както и външни фактори като икономика, политика, околна среда и сигурност. Някои аспекти на контролния списък могат да бъдат по-подходящи от други, в зависимост от контекста, но [...]

2024-04-29T09:38:36+03:00понеделник, 29 април 2024 |Категории: Международна дейност|Етикети: |

Нуждаем се от нов Европейски институт за изкуствен интелект в науката, съветват академиите Европейската комисия

Група от известни учени, номинирани от академиите чрез механизма за научно консултиране на Европейската комисия, дадоха консултация на комисарите относно използването на изкуствения интелект в науката. Съветите идват в отговор на молба на Маргрете Вестагер, изпълнителен заместник-председател на "Европа, подготвена за цифровата ера", да насочат и подкрепят цялостната стратегия на Европейската комисия за ИИ в областта на научните изследвания и иновациите. Тези препоръки бяха връчени на комисарите Иванова и Вестагер днес в Брюксел. Механизмът за научно консултиране предоставя на европейските институции независими научни доказателства и препоръки относно политики. "Обединявайки експерти от различни научни области, ние изготвихме изчерпателни научни съвети за изкуствения интелект, които информират политиците на ЕС на най-високо ниво" - каза професор Стефан Константинеску, председател на УС на SAPEA. Според консултацията изкуственият интелект има [...]

2024-04-29T09:39:18+03:00понеделник, 29 април 2024 |Категории: Международна дейност|Етикети: |

Силна подкрепа за Закона на ЕС за възстановяване на природата – академиите на науките призовават държавите членки да помогнат за опазването на природата, климата и устойчивото селско стопанство

Предложените в закона мерки са от жизненоважно значение за продоволствената сигурност, биоразнообразието и климата. Законът е уникална възможност за възнаграждаване на земеделските стопани за екосистемни практики. Устойчивите екосистеми насърчават европейската продоволствена сигурност и икономическите интереси на земеделските производители. 5 април 2024 г. EASAC призовава държавите членки на ЕС да не спират или дори да отменят Закона за възстановяването на природата. "Приемането на Закона на ЕС за възстановяване на природата е важно за справяне с тежките проблеми на биологичното разнообразие и климата, пред които е изправена Европа. То е от жизненоважно значение и за благосъстоянието и препитанието на фермерите и стопаните на земя, тъй като функциониращите екосистеми са в основата на земеделието и други икономически дейности в земеделските и горските ландшафти", казва професор Томас Елмквист, съдиректор [...]

2024-04-09T12:09:53+03:00вторник, 9 април 2024 |Категории: Международна дейност|Етикети: |

Ново изявление на ALLEA подчертава предизвикателствата свързани с интелектуалната собственост при разработването на култури, използващи нови геномни технологии в ЕС и препоръчва възможни решения

Въпреки потенциала на новите геномни технологии (НГТ) да допринесат за целите на "зелената сделка" на ЕС, патентоспособността на тези технологии и техните продукти поражда редица опасения сред селекционерите на нови сортове, земеделските производители и учените, включително опасения за непреднамерено нарушаване на патенти, монополизация на технологии и растителни сортове и сложност на лицензирането. След обширни консултации със заинтересованите страни настоящото изявление на ALLEA съдържа редица краткосрочни, средносрочни и дългосрочни препоръки за мерки, които биха могли да помогнат за преодоляването на тези пречки. Берлин, 8 февруари. ALLEA, Европейската федерация на академиите на науките и хуманитарните науки, публикува изявление относно опасенията, свързани с въздействието на настоящата система за интелектуална собственост (ИС) върху приемането и развитието на нови геномни технологии (НГТ) за отглеждането на растителни култури в ЕС. В [...]

2024-02-12T11:02:03+02:00понеделник, 12 февруари 2024 |Категории: Международна дейност|Етикети: |
Go to Top