About Връзки с обществеността

This author has not yet filled in any details.
So far Връзки с обществеността has created 1289 blog entries.

Д-р Венелин Тодоров е носителят на голямата Награда „Джон Атанасов“ за 2021 година

Д-р Венелин Тодоров - доктор по математика от Института по информационни  и  комуникационни  технологии към Българската академия на науките е носителят на голямата Награда „Джон Атанасов“ за 2021 година. Държавният глава Румен Радев приветства на церемония в Гербовата зала на „Дондуков“ 2 лауреатите в президентската инициатива Награда „Джон Атанасов“ за 2021 гoдина. Президентът подчерта, че постиженията на младите учени са повод за гордост, защото резултатът от работата им намира приложение във всички развити държави и допринася за развитието на жизненоважни сфери като образование, наука, икономика, здравеопазване, сигурност. Венелин Тодоров е доцент по информатика и компютърни науки със специалност „Моделиране на сложни системи с голяма размерност“ в Института по математика и информатика на БАН. Основните постижения на д-р Тодоров се състоят в създаването на високоефективни стохастични [...]

Научно жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” в ИМИ

Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 18 октомври 2021 г. от 14:00 часа в смесена форма ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема: „Средства и методи за контекстно-зависимо използване с учебна цел на цифрови културни ресурси“ на Александра Кръстанова Николова област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, Докторска програма „Информатика” Научен ръководител: проф. д-р Радослав Павлов Председател на Научното жури: проф. д-р Десислава Панева-Маринова – рецензент Членове на Научното жури: проф. д-р Радослав Павлов проф. дн Даниела Борисова проф д-р Радослав Йошинов – рецензент проф. д-р Владимир Монов Материалите по защитата са [...]

Световни учени представиха последните проучвания във византийското право

Българската академия на науките и Академията на науките в Гьотинген, Германия, представиха резултатите от  проучванията в областта на византийското право по време на международна научна конференция на тема „Историята на византийското право е контекста на световната правна история“ (Byzantinistik und Byzantinische Rechtsgeschichte im Kontext der Internationalen Rechtsgeschichte). Събитието се проведе от 28 септември до 1 октомври в зала „Проф. Марин Дринов“ на БАН и в Националния археологически музей. Ние вярваме, че резултатите, представени по време на тази конференция, ще допринесат за издигането на престижа на византоложките изследвания в Българската академия на науките, каза по време на откриването проф. Евдокия Пашева, зам.-председател на БАН. През втория ден поздравление отправи и проф. Борис Велчев – председател на Конституционния съд на Република България. Конференцията бележи приключването на голям [...]

Етнолингвистичен речник на българската народна медицина

Традиционната народна култура е развила през вековете система от лечебни практики и магически обреди за лечение и предпазване от различните заболявания. В използваните средства често се преплитат елементи от емпиричен рационализъм и магични представи. Лексемите от тематичните групи „здраве“ и „болест“ разкриват познанията и опита на българина в лечението и профилактиката на болестите, мястото на физическото и психическото здраве в неговата ценностна система. Целта на „Етнолингвистичния речник на българската народна медицина“ е да представи концептите „здраве“ и „болест“ в българската езикова картина на света в диахронен и синхронен аспект, като разкрие техните езикови репрезентанти в средновековни ръкописи и в диалектите от цялото българско езиково землище. Авторският колектив на „Етнолингвистичния речник на българската народна медицина“ включва сътрудници от Секцията за етнолингвистика и Секцията за история на [...]

ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ НА ДОКТОРАНТИ ЗА МОБИЛНОСТИ В ЧУЖБИНА ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+”

Мобилностите могат да се осъществят в университет или която и да е друга организация в страните от ЕС, Сърбия, Турция, Македония, Исландия, Норвегия или Лихтенщайн. Те могат да имат за цел посещаване на курсове /кандидатите са с предимство/, работа над дисертация, ползване на библиотеки и архиви в чуждестранен университет или практика в научноизследователски институт, предприятие, фондация, НПО или друга организация в чужбина. Еразъм студентите са освободени от плащането на академични такси в приемащ университет. Срокът на мобилностите е от 3 до 6 месеца (за обучение) и от 2 до 6 месеца (за практика) до 30 септември 2022. Основават се на предварително сключен договор на БАН с университет в чужбина (за обучение) или покана от приемаща организация (за практика). Поканата, при мобилност с цел практика, може [...]

2021-10-01T14:09:34+00:00петък, 1 октомври 2021 |Категории: Обяви и конкурси|Етикети: |

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ за нуждите на секция „Повърхности и колоиди“ – ИФХ-БАН

Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност Физикохимия за нуждите на секция „Повърхности и колоиди“ – ИФХ-БАН публикуван в Държавен вестник, бр. 45 от 28.05.2021 г. Кандидат: гл. ас. д-р Камелия Камбурова, Председател на Научното жури: проф. дхн Елена Милева Материалите за конкурса са качени на следния линк в сайта на ИФХ-БАН: https://ipc.bas.bg/page/bg/proceduri/akademichni-dlzhnosti/tekuschi-proceduri.php

Go to Top