Културно наследство в миграция. Модели на консолидация и институционализация на българските общности в чужбина

Изследователският опит показва, че в резултат на културните политики на формираните в рамките на други общества български мигрантски общности се конструира културно наследство, което мигрантите не само използват в своите интеграционни и консолидационни (общностни или лични) стратегии, но и съхраняват в консервиран вид много важни елементи на националната култура: език, обичаи, вярвания, празници, паметници, фолклорни текстове. Целта на проекта е да разкрие моделите на функциониране на мигрантските общности именно през призмата на съхраняване на българското културно наследство в другоетничната среда. Тя се постига чрез различни изследователски подходи и методи, чрез различни форми на осмисляне и обобщения, чрез различни практически и прагматични интерпретации. Вече са проучени българските общности в Западна, Северна и Южна Европа, както и в САЩ, в резултат на което вече са налице стотици часове аудио- и видеозаписи, а и много разнообразни артефакти. В рамките на проекта беше проведена международна научна конференция, подготвят се изложба, монография и още редица инициативи, за които информират специалният сайт: http://www.migrantheritage.com и ФБ профилът: https://www.facebook.com/migrant.heritage/.

От екипа на проекта:

Проектът се основава на иновативно интердисциплинарно изследване на начините и процесите на обединение, формиране на и приобщаване към институции, утвърждаване на лидерства, пространства и различни календари сред мигрантските ни общности.

Проучването си поставя няколко основни методологически, аналитични и прогностични задачи: проблематизиране на взаимодействията институция–общност–наследство; извеждане и типологизиране на моделите на институционална, неформална или пространствена консолидация на българските общности в чужбина като общовалидни за мигрантите от постсоциалистическа (Източна) Европа, вкл. изследване на формирането на институции и приобщаване към вече налични такива и тяхната роля за опазването, конструирането и употребите на културното наследство на емигрантските ни общности; изследване на наследството през погледа на българските мигрантски общности и във връзка с тяхната консолидация; тематизиране на културното наследство като социален капитал.

Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката на Република България и се осъществява от солиден и балансиран екип, включваш утвърдени и млади учени със специфичен опит и потенциал, представящи различни институции, подкрепяни от двама консултанти – проф. Габриела Килианова и проф. Ирина Седакова. Резултатите от проекта са насочени както към специализирана научна публика, така и към докторанти и студенти, държавни и др. институции и широката публика.

Проектът е от ключова научна и обществена значимост и е актуален предвид европейските и световните изследователски, управленски и социо-културни тенденции.

Това е първото по рода си достатъчно мащабно изследване, целящо висококачествени теоретични достижения, както и разполагащо се напълно в духа на дискусиите върху политиките и законодателните мерки във връзка с българите в чужбина.

Още проекти:

Период: 2014 – 2017


Цел:
Разкриване моделите на функциониране на мигрантските общности през призмата на съхраняване на българското културно наследство в другоетничната среда

Финансиране:
Фонд „Научни изследвания“

Проект на:
Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей

Уебсайт:
http://www.migrantheritage.com

Ел. поща за контакт:
vladimir.penchev@iefem.bas.bg

Лице за контакт:
Владимир Пенчев, ръководител на проекта