Нови наноразмерни полупроводникови материали, активиращи се със слънчева светлина с повишена ефективност във фотокаталитични и усъвършенствани окислителни процеси

Проектът е насочен към решаване на екологични проблеми и подобряване на качеството на живот.

Основните изследвания са свързани с повишаване на ефективността на фотокаталитичните процеси на деструкция и дезинфекция на замърсени води, въздух и почви в присъствие на наноразмерни оксидни катализатори, активиращи се със слънчева светлина, чрез електро-фотокатализ и в присъствие на озон.

На фигурата: Разделяне на носителите на заряди в композитния Au/WO3/TiO2/редуциран графенов оксид (RGO) фотокатализатор.

Още проекти:

Период: 2014 - 2017

Цел:
Повишаване на ефективността на фотокаталитичните процеси на деструкция и дезинфекция на замърсени води, въздух и почви.

Финансиране:
Фонд „Научни изследвания“, МОН

Участник от страна на БАН:
Институт по катализ

Ел. поща за контакт:
iliev@ic.bas.bg

Лице за контакт:
Веселин Илиев, ръководител на проекта