Теория и приложение на синтер-кристализация

Целта на проекта е създаване на обща теория, която да успее да разграничи и да обясни различните случаи на синтер-кристализация на база на кристализационната способност на изходните стъкла и на използвания фракционен състав.

Това би подпомогнало бъдещите изследвания за получаването на този вид стъкло-керамики и би допринесло за подобряването някои от техните свойства.

Още проекти:

Период: 2017 - 2019

Цел:
Създаване на обща теория, която да разграничи и обясни различните случаи на синтер-кристализация на база на кристализационната способност на изходните стъкла и на използвания фракционен състав.

Финансиране:
Фонд “Научни изследвания”, МОН

Участник от страна на БАН:
Институт по физикохимия “Акад. Ростислав Каишев”

Ел. поща за контакт:
karama@ipc.bas.bg

Лице за контакт:
Александър Караманов, ръководител на проекта