Институтът по електроника „Акад. Емил Джаков“ – БАН, София, обявява   конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент” по професионално направление 4.1 „Физически науки”, научна специалност „Радиофизика и физическа електроника” за нуждите на лаборатория „Жиромагнитна електроника“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“, бр.94/03.11.2020 г.

Справки и документи – в канцеларията на института на адрес: гр. София 1784, бул. Цариградско шосе 72, тел. 02/875 00 77.