Националният природонаучен музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 30 ноември 2020 г. (понеделник) от 14.00 часа ще се проведе онлайн открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема “Разпространение на глухаря (Tetrao urogallus Linnaeus, 1758) в България в зависимост от ландшафтно-екологичните характеристики на местообитанията” на Димитър Георгиев Плачийски – задочен докторант на самостоятелна подготовка към НПМ – БАН по професионално направление: 4.3 “Биологични науки”, научна специалност: “Зоология” (шифър: 01.06.02).

Линк за защитата:

https://us02web.zoom.us/j/85912251026?pwd=dFo4NjM1d2MwRlNNK3JrNUVYeE1TZz09

Научен ръководител: проф. дбн Златозар Николаев Боев

Научен консултант: доц. д-р Георги Сашев Попгеоргиев

Научно жури (назначено със Заповед на Директора на НПМ – БАН № 454 НО-05/17.09.2020 г.):

Председател на научното жури: Проф. дбн Златозар Николаев Боев, НПМ – БАН (становище)

Членове на научното жури:

  • Проф. д-р Васил Вълков Попов, ИБЕИ – БАН (становище)
  • Доц. д-р Петър Станиславов Шурулинков, НПМ – БАН (рецензия)
  • Доц. д-р Борис Петров Николов, ИБЕИ – БАН (рецензия)
  • Доц. д-р Божидар Енчев Иванов, пенсионер (становище)

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се. Те се намират в канцеларията на музея и са публикувани на интернет страницата на НПМ – БАН: https://www.nmnhs.com/documents/procedures-academic.html