На 18.12.2020 г., от 14:00 ч., ще се проведе открито заседание на  научното жури за защита на дисертационен труд на тема „Интегриране на  хетерогенни данни от разпределени IoT устройства”, за присъждане на  образователната и научна степен “доктор” по докторска програма  „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни  науки на Кристина Иванова Динева.

Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН  http://www.iict.bas.bg/competitions-n-stepeni.html