Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен  “доктор” съобщават, че на 5 май 2021 г. (сряда), от 14.00 ч., ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“Таксономично проучване на избрани видове от Hieracium s. str. (Asteraceae) и разпространението им в България” (научна специалност “Ботаника”)

на ас. Владимир Димитров Владимиров

редовен докторант в отдел “Растително и гъбно разнообразие и ресурси”, секция “Флора и растителност”

Научен ръководител: доц. Ана Петрова
Научен консултант: Assoc. Prof. Kit Tan

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.

Заседанието ще се проведе дистанционно чрез платформата ZOOM.