Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН обявява конкурси за заемане на академична длъжност „главен асистент“ със срок 2 месеца от публикуването в ДВ, бр. 43 от 21.05.2021 г.:

– в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата (ЕтнографияРитуалност при мюсюлманите в Югоизточна Европа) – един, за нуждите на секция „Балканска етнология”;

– в област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство (Дигитални методи в етнохореоложкото изследване) – един, за нуждите на секция „Етномузикология и етнохореология”.

Срок за подаване на документите – 21 юли 2021 г.

Документи се приемат в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска” 6А, тел. 02/988-42-09.