Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство при БАН (ИБФБМИ–БАН) съобщава, че във връзка с конкурса за академичната длъжност „доцент“ в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.6. „Информатика и компютърни науки“, научна специалност „Информатика“, за нуждите на секция „Биоинформатика и математическо моделиране“ – ИБФБМИ, БАН, обявен в ДВ, бр. 30/13.04.2021 г., с единствен участник гл. ас. д-р Петър Младенов Василев и съгласно чл. 27 от Закона за развитието на академичния състав в Република България, и чл. 5.9. от Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИБФБМИ–БАН, днес, 07.07.2021 г., на сайта на Института се публикуват рецензиите и становищата на членовете на Научното жури, както и резюметата на гл. ас. д-р Петър Младенов Василев.

Научно жури:

  • чл.-кор. проф. Красимир Атанасов, дмн, дтн – Председател на Научното жури, становище;
  • проф. д-р Пенчо Маринов – рецензия;
  • доц. д-р Нора Ангелова – рецензия;
  • чл.-кор. Стефан Хаджитодоров, дтн – становище;
  • проф. д-р Стефка Фиданова – становище;
  • доц. д-р Веселина Бурева – становище;
  • доц. д-р Велин Андонов – становище

Материалите по конкурса са на разположение в канцеларията на ИБФБМИ–БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 105 (тел. 02 9792630, e-mail: office@biomed.bas.bg), както и на интернет страницата на Института: http://biomed.bas.bg/bg/procedures/peter-vassilev-assoc-professor/