Институтът за икономически изследвания при БАН търси за назначаване на срочен трудов договор след провеждане на конкурсна процедура/събеседване 5 (ПЕТ) АСИСТЕНТИ с ОНС „Доктор“ в Професионално направление 3.8 Икономика в следните научни области:

  • Макроикономика (икономически растеж) – 1 място за секция „Макроикономика“
  • Икономика и управление на фирмата – 1 място за секция „Икономика на фирмата“
  • Световно стопанство и МИО (финанси на ЕС) – 1 място за секция „Международна икономика“
  • Агробизнес/екоикономика – 1 място за секция „Регионална и секторна икономика“
  • Регионална и секторна икономика – 1 място за секция „Регионална и секторна икономика“

Срок за подаване на документите:  20.08.2021 – 20.09.2021 г.

Информация относно Необходими документи, Заявление и Контакти може да намерите на https://www.iki.bas.bg/asistent