Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент по: професионално направление 4.2. Химически науки (теоретична химия) за лаборатория „Теоретична и изчислителна химия”- един; професионално направление 4.2. Химически науки (неорганична химия) за лаборатория „Интерметалиди и интеркалационни материали“- един, всички конкурси със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Документи – в канцеларията на института,  София, ул. Акад. Г. Бончев, бл.11, тел. 02/979 25-60 и 02/ 872-48-01.

Обявата е обнародвана в ДВ бр. 94 от 12.11.2021 г.