Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 20 декември 2021 г. от 14:00 часа онлайн в платформата Zoom ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

„Изследване динамичното поведение на клетъчно нелинейни мрежи описващи уравнения на математическата физика  

на

Зоя Владимирова КичеваЗафирова

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика професионално направление 4.5 Математика

докторска програма Математическо моделиране и приложения на математиката”

 

Научен ръководител:

проф. дмн Анжела Попиванова

Председател на Научното жури:

проф. д-р Златинка Ковачева

Членове на Научното жури:

проф. дмн Анжела Попиванова

проф. д-р Георги Венков

доц. д-р Анна Розева

доц. д-р Катя Дишлиева

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ-БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:

http://www.math.bas.bg/omi/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php

Линк към защитата:

https://us02web.zoom.us/j/87658169892?pwd=amtWdkx6d0RGd2lrNnZMU2VPR1ZzUT09