Конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент“  по Международно частно  право, област на висше образование ш.3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление ш. 3.6. Право, за нуждите на секция „Международноправни науки“, обявен в ДВ бр. 68/17.08.2021г.,

Кандидат: гл.ас. д-р Ева Станиславова Касева

Председател на Научното жури: проф. д-р Ирена Илиева

Материалите за конкурса са качени на следния линк в сайта на ИДП-БАН:

https://ipn-bg.org/konkursi/institutt-drzhavata-pravoto-obyavyava-3857.html