Националният природонаучен музей при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 12 април 2022 г. (вторник) от 13.00 часа ще се проведе онлайн открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема “Проучвания върху златистия чакал (Canis aureus Linnaeus, 1758) в България: гласова комуникация, плътност на популациите и разпространение” на Иля Фабиан Акоста, редовен докторант към НПМ – БАН по професионално направление: 4.3 “Биологични науки”, научна специалност “Зоология”.

Линк към защитата:

https://us02web.zoom.us/j/81032521334?pwd=ei8xb1BPeE8vR3Q5c0IrclJVaHdUdz09

Научен ръководител: проф. д-р Николай Спасов

Научно жури (назначено със Заповед на Директора на НПМ – БАН № 61/14.02.2022 г.):

  1. Проф. дбн Златозар Боев (председател) – становище
  2. Проф. д-р Николай Спасов – становище
  3. Проф. д-р Васил Попов – рецензия
  4. Проф. д-р Петър Генов – становище
  5. Доц. д-р Стоян Стоянов – рецензия

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на музея и са публикувани на интернет страницата на НПМ – БАН: https://www.nmnhs.com/documents/procedures-academic.html