Институтът за държавата и правото при БАН и научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 17 юни 2022 г. (петък) от 12.00 часа в заседателната зала на ИДП, гр. София, ул. „Сердика“ 4, ще се проведе открито заседание по защитата на дисертационен труд на тема „Chinese Contemporary Politics in the Context of the Space Race(„Китайската съвременна политика в контекста на космическата надпревара”) на Борис Светлинов Манов – докторант в самостоятелна форма на обучение в ИДП, докторска програма „Международно право и международни отношения“, професионално направление 3.6. Право, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки

Научен ръководител: Доц. д-р Мариана Малинова Тиен, ИДП при БАН

Председател на научното жури: Проф. д-р Ирена Цонева Илиева, ИДП при БАН, становище

Членове на научното жури:

  • Проф. д-р Емил Георгиев Константинов, Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“ (рецензент)
  • Доц. д.ю.н. Ангел Георгиев Анастасов, ИДП при БАН (рецензент)
  • Доц. д-р Паскал Неделчев Желев, Университет за национално и световно стопанство
  • Доц. д-р Елизабет Димитрова Йонева, Университет за национално и световно стопанство

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на ИДП при БАН – София, ул. „Сердика“ 4, ет. 3 и на интернет страницата на Института: https://ipn-bg.org/novini/publichna-zashchita-disertacionen-6436.html