Кризисните явления в най-новата история на Източна Европа са обект на дискусионни научни форуми организирани от Института за исторически изследвания – БАН. На проведената кръгла маса на тема „Кризи и предизвикателства в Източна Европа – 50-те 90-те години на XX в” в рамките на двустранния проект с Историческия институт на Словашката академия на науките бяха дискутирани тематични полета, обозначаващи преломни моменти в политическата история през този период. Анализирани бяха отношенията между съюзниците от Антихитлеристката коалиция по време на Втората световна война (Теодоричка Готовска-Хенце); влиянието, което оказват унгарските събития от есента на 1956 г. върху авторитета, вътрешнополитическото и вътрешнопартийното положение на западноевропейските комунистически партии (Надежда Янковска). Проследени бяха противоречията в югославското общество, кризата в Косово, икономическите проблеми и междунационалното напрежение в последното десетилетие преди разпада на Югославия  (Марияна Стамова), както и отношенията на България с Европейската общност от края на 80-те и началото на 90-те години на XX в. (Ирина Якимова). Темата за развитието на Чехо/ Словакия от края на Втората световна война до 1969 г. беше представена от словашкия екип в проекта – Людовит Халоун, Роман Холец, Мирослав Сабол и Михал Дурчо.

Основната цел на научния форум беше да се очертаят от различни гледни точки причините, които предпоставят политическото разделение и конфликтите в Европа и на базата на историческия опит да се маркират пътища за преодоляването на съвременните геополитическите кризи.