Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен  “доктор” съобщават, че на 28 юни 2022 г. (вторник), от 14:00 ч., ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“Таксономия и разпространение на цестодите по птици от Афротропическата зоогеографска област” (научна специалност “Паразитология и хелминтология”) на Яна Димитрова Димитрова, редовен докторант към отдел “Животинско разнообразие и ресурси”, секция “Биоразнообразие и екология на паразитите”, ИГ “Таксономия, еволюция и екология на хелминтите”.

Научен ръководител:

проф. дбн Бойко Б. Георгиев

Научни консултанти:

доц. д-р Гергана П. Василева и проф. д-р Jean Mariaux (Природонаучен музей – Женева)

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.

Заседанието ще се проведе дистанционно чрез платформата ZOOM (линк – https://us02web.zoom.us/j/81272317215).