Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен  “доктор” съобщават, че на 27 юни 2022 г. (понеделник) от 14:00 ч., ще се проведе дистанционно заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

“Пространствено разпределение и характеристика на гнездовите местообитания при скалния орел (Aquila chrysaetos), белоопашатия мишелов (Buteo rufinus) и сокола скитник (Falco peregrinus) в Стара планина” (научна специалност “Екология и опазване на екосистемите”) на Надежда Джоргова, задочен докторант към отдел “Екосистемни изследвания, екологичен риск и консервационна биология”, секция “Екология на съобществата и консервационна биология”.

Научен ръководител:

доц. д-р Борис Николов

Научен консултант:

проф. д-р Васил Попов

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.

Заседанието ще се проведе дистанционно чрез платформата ZOOM (линк – https://us02web.zoom.us/j/84775270564).