На 12.07.2022 г., от 10:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Прогнозиране на времеви редове с изкуствени невронни мрежи“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Комуникационни мрежи и системи”, професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, на Петър Росенов Томов. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл. 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН: https://www.iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html