Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН и Научното жури за присъждането на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 16 август (вторник) 2022 г. от 14 часа в зала „Акад. Александър Теодоров Балан“ на Института ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационния труд на тема:

„Одеските дамаскини от сбирката на В. И. Григорович – част от българското културно-историческо наследство. Палеография. Кодикология. Датировка”

на Татяна Ивановна Брага,

докторант към Секцията за история на българския език

научна област: 2. Хуманитарни науки, професионално направление: 2.1. Филология,

докторска програма: Български език  (История на българския език)

Научен консултант: Проф. д-р Елка Мирчева

Научно жури:

Председател на журито: Доц. д-р Ваня Мичева – рецензия

Членове на журито:

  1. Проф. д.ф.н. Анисава Милтенова – рецензия
  2. Проф. д.ф.н. Христина Тончева – становище
  3. Проф. д-р Маргарет Димитрова – становище
  4. Доц. д-р Георги Митринов – становище

Авторофератът, рецензиите и становищата са достъпни онлайн на сайта на Института за български език: https://ibl.bas.bg/zashtita-na-disertatsionen-trud-na-tatyana-ivanovna-braga-za-pridobivane-na-obrazovatelnata-i-nautchna-stepen-vdoktorv/