Институтът за икономически изследвания при БАН търси за назначаване на срочен трудов договор след провеждане на конкурсна процедура/събеседване 4 (четирима) асистенти с ОНС „Доктор“ в Професионално направление 3.8 Икономика в следните области:

  • Индустриално развитие (икономика на промишлеността) – 1 място за секция „Регионална и секторна икономика“.
  • Публични финанси (бюджет и бюджетна политика) – 1 място за секция „Макроикономика“.
  • Световно стопанство и МИО (финанси на ЕС) – 1 място за секция „Международна икономика“.
  • Икономика и управление на фирмата – 1 място за секция „Икономика на фирмата“.

 СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:  20.08.2022 – 30.09.2022 г.

Допълнителна информация на https://www.iki.bas.bg/asistent