Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичнaтa длъжност професор по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Електрохимия (вкл. химически източници на тока)“, обнародван в „Държавен вестник“, бр. 56 от 19.07.2022г.

Срок за подаване на документите – до 19.09.2022 г.

Документи се подават в канцеларията на ИЕЕС – БАН, гр. София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 10, стая 202, тел. 02/979 27 55. (https://iees.bas.bg/bg/career-167/procedureAcadPosCur-173)