Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски посети днес праисторическия солодобивен и градски център Провадия-Солницата, проучван и през настоящата година от екип на Националния археологически институт и музей на БАН и Историческия музей в Провадия под ръководството на акад. Васил Николов. Гостът беше запознат с новите резултати от разкопаването  на структури от VІ и V хилядолетие пр. Хр., с консервационно-реставрационните дейности и социализацията на паметника. Акад. Николов изрази съжаление от липсата на ясна държавна стратегия по отношение на финансиране на проучването и опазването на археологическото наследство в България, изразила се през последната година и в недопустимото забавяне  на изпълнението на съответните подпомагащи държавни програми. Двамата се обединиха около идеята за приоритетно държавно финансиране на необходимите дейности за малък брой проучвани археологически паметници, които едновременно с това да се превърнат в обекти на международен културен туризъм и източник на стопанско съживяване на конкретния район на страната.