Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в професионално направление 2.1. Филология, научна специалност Български език, за нуждите на Секцията за история на българския език, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в канцеларията на Института, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл.17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02.

Обявата е публикувана в ДВ в брой 87 от 01.11.2022 г. и на сайта на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ – БАН.