Институтът по физикохимия „Академик Ростислав Каишев“ при БАН – София, обявява конкурс за академична длъжност „Професор“ – 1 брой в професионално направление 4.2. Химически науки, за научна специалност „Електрохимия“ за нуждите на секция „Електрохимия и корозия“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – 1113 София, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 11, ет. 4, канцелария, тел. 02 8727550, 02 9792581