Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 16 януари 2023 г. от 14:00 часа в Институт по математика и информатика – БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

„Числено моделиране на нелинейни гранични задачи от втори и четвърти ред: приложение във физикохимията и биологията  

на

Галина Стоянова Люцканова-Жекова

 в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика професионално направление 4.5 Математика

докторска програма

Математическо моделиране и приложение на математиката”

 

Научни ръководители:

чл.-кор. Красимир Данов

доц. д-р Иван Бажлеков

Председател на Научното жури:

доц. д-р Петър Рашков

Членове на Научното жури:

чл.-кор. Красимир Данов

проф. д-р Михаил Тодоров

проф. д-р Иван Лирков

доц. д-р Станислав Харизанов

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ-БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:

http://www.math.bas.bg/omi/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php