На 10 февруари 2023 г., петък, от 11:00 ч. научното жури, назначено със заповед № РД-9-245 / 26.10.2022 г., по решение на Научния съвет на Института по електроника при БАН (протокол № 15 / 20.10.2022 г.), в състав: проф. дфн Лъчезар Аврамов, ИЕ-БАН (председател); доц. д-р Александър Гизбрехт, ИЕ-БАН, проф. д-р Виктория Виткова, ИФТТ-БАН, проф. д-р Георги Дянков, ИОМТ-БАН (рецензент), проф. д-р Петя Павлова, ТУ-София, филиал Пловдив (рецензент), ще проведе публична защита на дисертационния труд „Автофлуоресцентна спектроскопия на кожа и кожни тумори“ на отчислената с право на защита редовна докторантка към лаб. Биофотоника на ИЕ-БАН Александра Вивкова Желязкова за присъждане на образователната и научна степен доктор по научно направление 4.1 Физически науки, научна специалност: „Физика на вълновите процеси“ с научен ръководител проф. дфн Лъчезар Аврамов.

Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в Деловодството на ИЕ, бул. Цариградско шосе 72.