Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика при БАН и Научното жури за присъждане на  образователната и научна степен “доктор” съобщават, че на 28.02.2023г. (вторник) от 14:00 часа в зала 300 на ИЯИЯЕ-БАН ще се проведе заседание на Научното жури за защита на дисертационен  труд на тема:

            «Развитие и използване на метода на белязаните неутрони с енергия  ̴ 14 MeV, за изучаване на   ядрени реакции и определяне на елементната структура на вещества, съдържащи Въглерод, Кислород или Хром»

на Димитър Николов Грозданов

задочен докторант на ИЯИЯЕ-БАН по професионално направление 4.1.Физически науки (Неутронна физика и физика на ядрените реактори)

     

Научен ръководител:   доц. д-р Нина Коюмджиева (ИЯИЯЕ-БАН)

 

Научен консултант:

д-р Юрий Копач (ЛНФ, ОИЯИ-Дубна)

Състав на Научното жури:

            Председател:

            Доц. д-р Валентина Семкова (ИЯИЯЕ-БАН) (рецензия)

            Членове:

            Проф. дфн Кирил Крежов (Асоц. член на ИЯИЯЕ-БАН) (рецензия)

            Доц. д-р Нина Коюмджиева (Асоц. член на ИЯИЯЕ-БАН) (становище)

            Доц. д-р Димитър Колев (ФзФ–СУ) (становище)

            Доц. д-р Стефан Вълков (ИЕ-БАН) (становище)

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИЯИЯЕ и са публикувани на Интернет страницата на Института –  www.inrne.bas.bg