Институтът за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява два конкурса за заемане на академичната длъжност главен асистент в професионално направление Филология 2.1. – един по научната специалност Български език за нуждите на Секцията за съвременен български език и един по научната специалност Общо и сравнително езикознание за нуждите на Секцията по компютърна лингвистика. Срокът за подаване на документите е 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в канцеларията на Института на адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл.17, ет. 5, ст. 504, тел. 02 872–23–02.

Обявата е публикувана в Държавен вестник, брой 26 от 21.03.2023 г. и на сайта на Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“ – БАН.