Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент в област 4.Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3.Биологически науки, научна специалност „Имунология“ (01.06.23) за нуждите на секция „Патология“ в ИЕМПАМ – БАН.

Срок за подаване на документите: 2 месеца от датата на обнародването в „Държавен вестник“, бр. 38/28.04.2023 г.

Документи на адрес: ул. Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая № 209, тел. 02/979 23 11.