На 29.05.2023 г., от 11:00 ч., ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Алгоритми за безконфликтно разписание на пакетен комутатор с матричен преключвател“ за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма „Информатика“, професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки, на Ташо Димитров Ташев. Заседанието ще се проведе в зала 507, бл 2 на ИИКТ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев“)

Материалите са публикувани на сайта на ИИКТ-БАН

https://iict.bas.bg/ZRASRB-n-stepeni.html