Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане  на образователната  и научна  степен “доктор”  съобщават,  че на 26.06.2023 г. от 14:30 ч. в зала 256 в Институт по математика и информатика – БАН ще се проведе открито заседание на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

„Блокчейн технологии и приложението им“  

на

Бисер Петров Цветков

в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика професионално направление 4.6 Информатика и компютърни науки,

       докторска програма

Информатика

Научен ръководител:

доц. д-р Христо Костадинов

Председател на Научното жури:

доц. д-р Юри Любчов Борисов

Членове на Научното жури:

проф. д-р Даниела Асенова Гоцева

проф. д-р Милен Йорданов Петров

доц. д-р Христо Костадинов

доц. д-р Златко Георгиев Върбанов

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ-БАН и са публикувани на интернет страницата на ИМИ:

http://www.math.bas.bg/omi/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php