На 19 септември 2023 г., вторник, от 1100 ч. в зала 1 на Института за изследване на изкуствата научно жури в състав: проф. д-р Андроника Мартонова, ИИИзк, рецензент; проф. д-р Дочо Боджаков, НАТФИЗ; проф. д-р Мартин Димитров, НАТФИЗ; проф. д-р Марияна Лазарова, НАТФИЗ; проф. д-р Надежда Михайлова, ИИИзк, председател на НЖ и рецензент; проф. д. н. Петя Александрова, НБУ, рецензент; проф. д-р Радостина Нейкова, ИИИзк, ще проведе публична защита на дисертационния труд Картографиране на филмовата неопитоменост. Независимо, аматьорско и алтернативно кино в България след 1989 година на дисертанта на самостоятелна подготовка към сектор Екранни изкуства доц. д-р Александър Донев, за присъждане на научната степен доктор на науките по специалността Кинознание, киноизкуство и телевизия, 8.4.

Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института, ул. Кракра 21, между 10:00 и 13:00 ч.