На 20 октомври (петък) 2023 г. от 11:00 часа, ще се проведе открито заседание на научното жури за защита на дисертацията „Локални музикални култури: устойчивост и взаимодействия (преселнически общности между България и Гърция)“  за присъждане на образователната и научна степен “доктор” по докторска програма Музикознание, музикално и танцово изкуство (Етномузикология), професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, област 8. Изкуства, на Дарина Славчева Славова. Заседанието ще се проведе в зала 19 на ИЕФЕМ –  БАН на ул. „Московска“ 6А.

Материалите са качени на сайта на ИЕФЕМ – http://iefem.bas.bg/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd-20.html