Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и научното жури за присъждане на придобиване на образователната и научна степен  “доктор” съобщават, че на 07.12.2023 г. (четвъртък) от 16:00 ч., в заседателната зала на ИБЕИ-БАН, База 1, ул. „Майор Ю. Гагарин“ №2, София, ще се проведе открито заседание (в хибриден формат – присъствено и чрез онлайн-платформа zoom) на Научното жури за защита на дисертационен труд на тема:

„Звуково базирани взаимоотношения хищник-жертва между европейски прилепи и дългопипални скакалци“ (професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите”)

на Антония Юриева Хубанчева

редовен докторант на ИБЕИ-БАН, отдел „Животинско разнообразие и ресурси”

Научни ръководители: д-р Holger R. Goerlitz (Институт по орнитология, Макс Планк, Германия) и проф. д-р Драган Чобанов (ИБЕИ-БАН)

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се при научния секретар на ИБЕИ (тел. +359 879 499 183, ел. поща: iber.scientific.secretary@gmail.com) и са публикувани на интернет страницата на ИБЕИ-БАН.