Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН – София и Научното жури за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ съобщават, че на 20 февруари (вторник) 2024 г. от 14:00 ч. в зала 19 на ИЕФЕМ – БАН,

ул. „Московска“ 6 А, ще се проведе открито заседание за защита  на дисертационния труд  на редовния докторант Юлия Краснодарова Попчева на тема „Конструиране на микрообщности в началото на XXI в. (по примери на български фолклорни групи от България и чужбина)“ за присъждане на образователната и научна степен „доктор“ по докторска програма Етнография, професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата, област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки.

Председател на Научното жури: доц. д-р Петко Христов

Рецензенти:  Проф. д-р Горица Найденова (ИИИзк-БАН) и доц. д-р Петко Христов  (ИЕФЕМ)

Материалите по защитата са на разположение в канцеларията на ИЕФЕМ – БАН на ул. „Московска“ 6А и са публикувани на: http://iefem.bas.bg/%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%83%d1%87%d0%bd%d0%be-%d0%b6%d1%83%d1%80%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%8a%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd-21.html