Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност асистент по професионално направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Електрохимия“ за нуждите на направление „Водородни енергийни системи“, съгласно решение на НС протокол 5/13.03.2024 т. 3.

Всяко заинтересовано лице може да подаде мотивационно писмо, автобиография и придружителни документи (диплома за висше образование за образователно-квалификационна степен „магистър“, диплома за образователна и научна степен „доктор“, ако кандидатът има такава, медицинско свидетелство, свидетелство за съдимост, удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв и други (напр. списък на публикации, изобретения и други научно-приложни резултати, препоръки, награди, сертификати и др.)) всеки работен ден от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа на адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“ блок 10, етаж 2, стая 218 – човешки ресурси или по имейл на e-mail: iees@iees.bas.bg в периода от 15.03.2024 г. до 15.04.2024 г.

Всички кандидатури ще бъдат разгледани при спазване на пълна конфиденциалност и според изискванията на ЗЗЛД.

https://iees.bas.bg/bg/career-167/vacants-170(49)