Институтът по обща и неорганична химия при БАН – София обявява конкурс за академична длъжност главен асистент по професионално направление 4.2.Химически науки, научна специалност „Химия на твърдото тяло“, за нуждите на лаборатория „Електронна спектроскопия на твърди повърхности”, със срок 2 месеца от обнародването в “Държавен вестник”.

Документи – в канцеларията на института,  София, ул. Акад. Г. Бончев, бл.11, тел. 02/979 25-60 и 02/ 872-48-01.

Обявата е публикувана в „Държавен вестник“ бр. 23/ 19.03.2024 г.