Институтът по математика и информатика при БАН и Научното жури за присъждане на образователна и научна степен “доктор” съобщават, че

 

на 31 май 2024 г. от 11:00 ч. в зала 256 на ИМИ-БАН и в Zoom ще се проведе открито заседание на Научното жури по защита на дисертационен труд на тема:

 

 „Развитие на дигитална компетентност в образованието по математика“

на  

Младен Георгиев Вълков

 

в област на висше образование: 1. Педагогически науки; професионално направление: 1.3. Педагогика на обучението по…; докторска програма: „Методика на обучението по математика, информатика и информационни технологии“

 

Научен ръководител:

Проф.д-р Тони Кондева Чехларова

 

Председател на Научното жури:

проф. д-р Борислав Йорданов Лазаров

 

Членове на Научното жури:

акад. Петър Стоянов Кендеров

проф. дмн Емил Миланов Колев

проф. д-р Галя Михайлова Кожухарова (Тракийски университет)

доц. д-р Елена Лазарова Каращранова (ЮЗУ “Неофит Рилски“)

 

Материалите по защитата са на разположение в библиотеката на ИМИ-БАН и са

публикувани на интернет страницата на ИМИ:

http://www.math.bas.bg/omi/IMIdocs/ZRASRB/degrees_phd_current.php

 

Zoom link към заседанието за защитата:

https://us02web.zoom.us/j/88062726349?pwd=OURBMmlIVXA4UzBVd2tJNzVMc2hUdz09